Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookie

Twoja lokalizacja to Poland.

Sapa odnotowuje znaczącą poprawę wyników w czwartym kwartale, wyniki całoroczne

Właściciele spółki, Orkla i Hydro, podali dziś wyniki finansowe Sapa z czwartego kwartału zeszłego roku oraz wyniki całoroczne. Sapa odnotowała znaczącą poprawę.

Zysk EBIT w czwartym kwartale 2015 r. wzrósł do 128 mln NOK, w porównaniu ze stratą 54,5 mln NOK w analogicznym okresie roku poprzedniego. Na zmianę wpływ miały przede wszystkim efekty realizowanych przez firmę programów doskonalenia, stały wzrost zapotrzebowania w Ameryce Północnej na wyciskane wyroby aluminiowe oraz wzrost wartości dodanej oferowanych rozwiązań. Na zysk EBIT w czwartym kwartale negatywny wpływ miały działania Sapa, oraz ich konsekwencje, dotyczące nieobłożonych sankcjami praktyk prowadzenia testów jakościowych w północnoamerykańskim zakładzie w Portland (Oregon).

W ramach rozpoczętego w 2013 r. programu restrukturyzacji Sapa postawiła sobie za cel uzyskanie 1 mld NOK z corocznych synergii do końca 2016 r. Firma osiągnęła cel w 2015 r. – rok przed planowanym czasem.

Wyniki Sapa w czwartym kwartale obejmują koszty związane z restrukturyzacją. Koszty te zostały częściowo zrekompensowane przez niezrealizowane zyski z tytułu instrumentów pochodnych.

Pozytywne wyniki przez cały rok

Zysk EBIT na przestrzeni całego roku 2015 wyniósł 1407 mln NOK. W roku poprzednim zysk ten wyniósł 652 mln NOK.

Na poprawę wyników w 2015 r. wpływ miały przede wszystkim działania wewnętrzne oraz wysoka wydajność zakładów wyciskania aluminium w Ameryce Północnej. Pozytywne efekty wynikające z osłabienia norweskiej waluty zostały zniwelowane przez gwałtownie spadające ceny metali.

Wzrost popytu

W Ameryce Północnej popyt na profile aluminiowe w czwartym kwartale wzrósł o 1 procent w porównaniu z analogicznym kwartałem poprzedniego roku. Wynikiem takiego stanu rzeczy był wzrost aktywności na rynku konstrukcyjno-budowlanym oraz silne zapotrzebowanie na aluminium w branży motoryzacyjnej. Na przestrzeni całego roku zapotrzebowanie na wyroby z wyciskanego aluminium w Ameryce Północnej było o 5 procent wyższe niż w 2014 r.

W Europie, w porównaniu z 2014 r., popyt utrzymywał się na stabilnym poziomie, zarówno w odniesieniu całorocznym jak i kwartalnym. Słaba koniunktura na europejskim rynku konstrukcyjno-budowlanym została zrekompensowana przez wzrost w większości innych segmentów. Oczekuje się, że zapotrzebowanie sezonowe na profile aluminiowe będzie wyższe w pierwszym kwartale 2016 r.