Denna webbplats använder cookies.

För mer information, se vår integritetspolicy.

Din plats är Åland.

Fortsatta förbättringar för Sapa under tredje kvartalet

Sapa förbättrade sitt underliggande ekonomiska resultat under årets tredje kvartal, jämfört med samma period föregående år.

Det högre underliggande rörelseresultatet beror på ökade marginaler och kontinuerliga förbättringar. Förbättringarna motverkades delvis av något lägre försäljningsvolymer, främst i USA.

Hittills i år har även det underliggande rörelseresultatet ökat jämfört med 2015, av samma orsaker som nämns ovan.

Marknadsfaktorer

Under tredje kvartalet 2016 ökade efterfrågan med 0,7 procent i Nordamerika och 2,1 procent i Europa, jämfört med samma period föregående år. I Nordamerika har ökad efterfrågan på bygg- och fordonsmarknaden bidragit positivt, medan efterfrågan inom transportsegmentet har minskat. I Europa har vi sett en positiv utveckling inom fordons- och transportindustrin och en blandad bild på byggmarknaden.

En fortsatt måttlig marknadstillväxt förväntas i Europa, medan vissa marknadssegment i Nordamerika visar tecken på stagnering. I både Nordamerika och Europa påverkas marknaden positivt av övergången till aluminium inom fordonsindustrin.

Utveckling från andra kvartalet

Det underliggande rörelseresultatet för tredje kvartalet 2016 sjönk jämfört med föregående kvartal, på grund av säsongsmässigt lägre efterfrågan.

Jämfört med andra kvartalet minskade efterfrågan på strängpressade produkter i Nordamerika och Europa med 4,6 respektive 5,8 procent, till följd av säsongsmässiga variationer. Även efterfrågan under fjärde kvartalet är vanligtvis säsongsberoende.