Trang web này đang sử dụng các cookie.

Để biết thêm thông tin, xem Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Địa điểm của bạn là Viet Nam.

Shared Services Budapest

Hydro Extrusion Hungary Ltd. Irinyi József Str. 4-20. Science Park 1117 Budapest
Địa điểm liên hệ

Image Budapest office.png

Shared Services Budapest

The newest office of our Shared Services organization opened in 2018 May. It welcomes ERP, finance and IT professionals in a modern environment.

Learn more about Shared Services

See open positions on LInkedin