Trang web này đang sử dụng các cookie.

Để biết thêm thông tin, xem Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Địa điểm của bạn là Viet Nam.

Portugal

Hydro's Extruded Solutions employs around 200 people in Portugal. We have aluminium building systems activities in Prior Velho, near Lisbon. In Avintes, in the northern part of the country, we have a manufacturing plant, a die factory and an aluminium cast-house.

Avintes

B&C, transportation, Solar, General Industry. Cast house and die factory.

Hydro Aluminium Extrusion Portugal HAEP S.A. Avintes Travessa Nova das Alheiras 216 4415-272 V.N Gaia Pedroso
+351 22 786 5900 +351 22 786 5947 Địa điểm liên hệ