Trang web này đang sử dụng các cookie.

Để biết thêm thông tin, xem Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Địa điểm của bạn là Viet Nam.

Offices

Avintes

B&C, transportation, Solar, General Industry. Cast house and die factory.

Hydro Aluminium Extrusion Portugal HAEP S.A. Avintes Travessa Nova das Alheiras 216 4415-272 V.N Gaia Pedroso
+351 22 786 5900 +351 22 786 5947 Địa điểm liên hệ