Trang web này đang sử dụng các cookie.

Để biết thêm thông tin, xem Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Địa điểm của bạn là Viet Nam.

Applications & Advanced Development

Hydro's Applications and Advanced Development Center in North America provides engineering support to customers for the development of specific design solutions. The team includes engineers, metallurgists, and extrusion experts focused on solving customer challenges.

Hydro- Applications & Advanced Development 7525 North East Ambassador Place, Suite M Portland , OR   97220
Địa điểm liên hệ

Image HIGH_RES_Sapa_dot_world_map_2100x1312_300_CMYK_rev.jpg

North America Resources

Need more information about our North American extrusion operations? Select from a variety of tools and resources specific to many of our North America locations. Hydro operates more than 23 locations across North America. How can extruded aluminum help your business?

Image PeterHedman1400.jpg
Đào tạo về nhôm

Profile Academy (Học viện Nhôm định hình)

Học viện Nhôm định hình của Hydro là một khóa đào tạo hai ngày được thiết kế dành riêng cho bạn.