Trang web này đang sử dụng các cookie.

Để biết thêm thông tin, xem Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Địa điểm của bạn là Viet Nam.

Innovation & Technology Americas

Innovation & Technology Americas is the North America location for Hydro's global research and development team. The Innovation & Technology team develops aluminum alloy and extrusion solutions for Hydro customers worldwide.

Hydro- Innovation & Technology Americas 1200 Kirts Boulevard, Suite 300 Suite 300 Troy , MI   48084
Địa điểm liên hệ

Image HIGH_RES_Sapa_dot_world_map_2100x1312_300_CMYK_rev.jpg

North America Resources

Need more information about our North American extrusion operations? Select from a variety of tools and resources specific to many of our North America locations. Hydro operates more than 23 locations across North America. How can extruded aluminum help your business?

Image PeterHedman1400.jpg
Đào tạo về nhôm

Profile Academy (Học viện Nhôm định hình)

Học viện Nhôm định hình của Hydro là một khóa đào tạo hai ngày được thiết kế dành riêng cho bạn.